Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελ-ληνικών Σπουδών : http://www.eens.org